Reklamace

Rozsah povinností v případně vadného zboží

Právo z vady zboží lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho běžným používáním. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně nebo poštou, případně kurýrem. K reklamaci musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil v mukhair.cz (číslo objednávky nebo doklad o zaplacení), nebo od JDD spol. s r.o (faktura nebo účtenka z registrační pokladny, případně záruční list).

Při uplatnění reklamace Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena zamítnutím např. z hygienických důvodů a zboží nepřevzaté.

Vždy je nutné uvést, jaká je vada zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek nebo návrh na způsob vyřízení reklamace.

Berte prosím na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné vady nelze z hygienických důvodů (otevřený ochraný obal, atd.) vrátit.

Vámi zakoupené zboží můžete prodat k reklamaci i osobně v sídle společnosti JDD spol. s.r.o nebo po dohodnutém setkání námi pověřenou osobou i mimo sídla společnosti. Pokud nebude Váš požadavek vybaven ihned, bude Vámi vrácené zboží postoupené k posouzení.

 

V případě, že budete zakoupené zboží posílat na reklamaci poštou, nebo jinou doručovací službou, zásilku zašlete na adresu:

JDD spol. s r.o
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš, SR

Do zásilky je nutné uvést, jaká je vada zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek nebo návrh na způsob vyřízení reklamace.

V případě uznání reklamace, Vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky nebo prodáni kurýrovi.

O průběhu celé reklamace budete informováni mailem nebo telefonicky, kde Vám sdělíme, že Vaše reklamace byla přijata, že byla vybavena, příp. zamítnuta, a také, že Vám byla odeslána zpět a máte možnost si ji vyzvednout. Na vyřízení reklamace je zákonem stanovena lhůta 30 dnů. Nedodržení uvedené doby znamená, že www.mukhair.cz  (JDD spol.s.r.o) porušilo smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud neuvedete kontaktní údaje jako je telefonní kontakt nebo e-mail, pak jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro Vás z Vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

Další Vaše práva jako spotřebitele, která se ke koupi zboží věci vážou, nejsou dotčeny.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu použití

JDD spol. s r.o. nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů k použití výrobku, použitím výrobku v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržení způsobu skladování či nehlášením vady bez zbytečného odkladu. V takových případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Kontakty a Identifikační údaje

www.mukhair.cz
info@mukhair.cz
tel: +421 911 466 577
tel: +421 911  577 688

JDD spol.s.r.o,
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš, SR

Zapsaná Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 66164 / L, IČO: 50 452 631