Obchodní podmínky


Obecná ustanovení

Obchodní podmínky pro mukhair.cz platí pro nákup na webových stránkách a internetovém obchodě www.mukhair.cz, ktery zastupuje na území České Republiky výrobce vlasové kosmetiky MUK Haircare PTY LTD, 39 Translink Drive, Keilor Park, Victoria 3042 Australia.

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím, provozovatelem a majitelem internetového obchodu www.mukhair.cz je JDD spol.s.r.o, Demänovská 1603/60 031 01 Liptovský Mikuláš, SR, zapsaná Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 66164 / L, IČO: 50 452 631.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami stranky www.mukhair.cz  Občanskím zákoníkem  v platném znění, Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění.

V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami stránky www.mukhair.cz  Obchodním zákoníkem v platném znění.

Definice pojmů

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku a Ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu JDD spol.s.r.o, Demänovská 1603/60 031 01 Liptovský Mikuláš, S.R. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta 14 dní se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

V souladu s § 1837 Občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy u zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např kondicionér, masky na vlasy, šampóny, pasty a stylingové gely na vlasy, barvy na vlasy..atd…).

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za vrácené zboží poukázána ze strany predávajúceho. Predávajúci je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Platební podmínky

V internetových stránkách www.mukhair.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

platební karty: po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu společnosti GoPay, kde zadáte potřebné údaje.
Platba proběhne okamžitě, pokud je transakce autorizovaná.

dobírka: peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží kurýrovi (PPL CZ – DHL Parcel) nebo v zasielkovna.cz a taky na České pošte je možnost platby kartou.

online bankovní převod: po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Platba je realizována online prostřednictvím internetového bankovnictví Vaší banky a přes bezpečnou platební bránu společnosti GoPay. (Platba 24, MojePlatba, ePlatby, ČSOB, mPeníze, Era, Fio banka, UniCredit Bank) Za zboží zaplatíte předem na bankovní účet. Po přijetí platby odesíláme zboží neprodleně s tím, že Vás informujeme o termínu doručení. 

Google Pay : je služba, která umožňuje jednoduché placení online na internetu. Pro placení online v e-shopech je třeba mít kartu uloženou ve svém Google účtu nebe v rámci prohlížeče Chrome. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu společnosti GoPay, kde zadáte potřebné údaje.
Platba proběhne okamžitě, pokud je transakce autorizovaná.

Apple Pay : je platební metoda, která umožňuje snadné platby pomocí karty uložené v Apple Wallet.
Apple Pay je k dispozici pouze ve webovém prohlížeči Safari a pouze na zařízeních, které takovéto platby umožňují.
Při placení se předají údaje o platební kartě přímo z Apple Wallet a zákazník ani nemusí mít kartu u sebe. Pokud v Apple Wallet žádnou kartu uloženou nemá, nabídne se mu na bráně možnost přidání nové karty.
Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu společnosti GoPay kde potvrdíte potřebné údaje.
Platba proběhne okamžitě, pokud je transakce autorizovaná.

Základní informace o GoPay
Činnost GoPay je dozorována Českou národní bankou a GoPay je držitelem licence České národní banky pro vydávání elektronických peněz.
Při nakládání s platebními údaji splňuje GoPay nejvyšší bezpečnostní standard kartových asociací PCI DSS.

Jak fungují platby přes GoPay platební bránu
Platební brána GoPay nabízí rychlý, pohodlný a bezpečný způsob placení na internetu.
Platbu provedete přímo na platební bráně po dokončení objednávky, nebo vás brána přesměruje do internetového bankovnictví, případně na stránku, která odpovídá zvolené platební metodě v objednávce.
Po odeslání platby vám GoPay zašle e-mail, ve kterém najdete odkaz pro sledování stavu platby, nebo ve kterém obdržíte instrukce pro dokončení platby.

Všechny informace o vašich platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a GoPay s nimi nakládá v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 5 let od převzetí zboží v případě zboží, které je kosmetickým výrobkem, u jiného zboží do 2 let od jeho převzetí. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

V případě pokud:

jde
o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

jde
o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit

jde
o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, její podmínky a rozsah určí v záručním listě. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Doprava

Náklady na dopravu, poštovné, kurýra a také balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující. Tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího.

Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné v CZK včetně DPH  a bez dalšího navýšení, pokud není uvedeno jinak. Majitel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v objednávce.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně.
V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem zrušena.

Sleva z ceny

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy popsány.

Každou slevu, je možné uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Doklad o zaplacení

Doklad o zaplacení objednávky je pro zákazníka vystaven formou elektronické faktury nebo tištěnou formou. Elektronickou formu faktury si může kdykoli stáhnout z odkazu v e-mailovém potvrzení o expedici balíku, nebo přijati platby. Elektronickou fakturu je možné si stáhnout v klientském účtu či si ji vyžádat prostřednictvím e-mailové adresy info@mukhair.cz . Tištěnou formu faktury je možné zaslat na požádání na adresu uvedenou na objednávce kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (fakturu). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Více informací naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky.

Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 01.03.2019.

V případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým v České republice je Česká obchodní inspekce.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění.

Platné od 01.11.2020