Ochrana osobních údajů

Společnost JDD spol.sro, Demänovská 1603/60, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR, zapsaná Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 66164 / L, IČO: 50 452 631, provozovatel webových stránek www.mukhair.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás důležité. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelem je používáme, komu je můžeme předávat a jaké máme v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů vás informujeme o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Osobní údaje a jejich zpracování

Kategorie osobních údajů
Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Když u nás nakupujete, shromažďujeme:
Jméno a kontaktní údaje.
Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO, DIČ
Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, druh zboží

Pokud se přihlásíte k odběru marketingových zpráv, shromažďujeme:
Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a křestní jméno.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
Údaje z komunikace mezi mukhar.cz a zákazníkem, přihlašovací údaje (nemáme přístup ke heslu). Logy obsahují adresu IP, údaje prohlížeče – verze, operační systém a údaje o navštívené stránce.

Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb: Abychom mohli poskytovat nabízené služby, zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím webové stránky mukhair.sk. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, a při vybraných údajích ke splnění právních povinností (např. Účetní doklady).
Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, oznámili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od vás získali další informace.
Zlepšování služeb. Údaje používáme na zlepšování našich služeb, včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem činit rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business plánu, to vše na základě našeho zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání, spočívajícího v nezbytnosti zlepšování se. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
Upozornit na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o informování o dostupnosti zboží, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.
Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu
Na zajištění servisu pro zákazníky a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.

Reklamní sdělení

Zasíláme Vám obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, jak jste si koupili.
Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu.
V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, oblíbených položek a údajů o používání našich produktů a webu (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o prokliků, navštívených produktech). Neprovádíme automatizované zpracování.
Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti těmto zpracování. Kontakty jsou uvedeny na tomto dokumentu.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
– společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů
– společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
– přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat
– třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcem, soudem za účelem zpracování daňových dokladů nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností veřejným orgánům, např. Policie
– třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.
Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností.

Zákaznický účet

V rámci uskutečnění nákupu na naší stránce vám zakládáme zákaznické konto, které je zajištěno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.
Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete na našich stránkách nakoupit i bez registrace.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací protokol TSL. Zajišťujeme naši webovou stránky pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich dat proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.
Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovaly třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřely okno svého webového prohlížeče. JDD spol.s r.o nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, pouze tehdy pokud situaci přímo způsobila.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
V čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, t. j. během objednávky a záruční lhůt.
1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení možných sporů.
v době, během kterého JDD spol.s.r.o povinné jako správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností JDD spol.s.r.o, jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od jejich vystavení.
Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců nebo do jeho odvolání.
Souhlas s marketingovými nabídkami je platný 2 roky nebo do odvolání.
Komunikace 2 roky.
V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které JDD spol.s.r.o potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení objednávky) či na ochranu svých zákonnych zájmů. K vymazání osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Webová stránka

Soubory cookies

Naše stránka používá tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči.
Soubory cookies využíváme např. na:

  • správnou funkčnost košíku tak, abyste dokončili svou objednávku
  • zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
  • co nejlépe přizpůsobení naší stránky vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami (tzv. „Cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.
Využití souborů cookies
Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé cookie, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé cookie zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstránite. Čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče.
Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

  • základní, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • sledovací, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon prodejních kanálů

Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jejich na vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete najít na webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

Odkazy
Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky (např. přepravní a kurýrní společnosti), které jsou praktické a obsahují potřebné informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách nebo přístupné prostřednictvím nich.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí, co se týká těchto Zásad zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat na adrese či telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy.

JDD spol. s.r.o
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika
www.mukhair.cz
info@mukhair.cz
tel:+421911466577

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 01.01. 2019.